Shabads – Raag Sri

ਰਾਗੁ ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਮੋਤੀ ਤ ਮੰਦਰ ਊਸਰਿਹ  ੧੪, ਕੋਿਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ  ੧੪, ਲੇਖੈ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲਣਾ  ੧੫, ਲਬ ੁ ਕੁਤਾ ਕੂੜੁ ਚਹੂ ੜਾ  ੧੫, ਅਮਲੁ ਗਲੋਲਾ ਕੂੜ ਕਾ  ੧੫, ਜਾਿਲ ਮੋਹ ੁਘਿਸ ਮਸੁ ਕਿਰ  ੧੬, ਸਿਭ ਰਸ ਮੀਠੇ ਮੰਿਨਐ  ੧੬, ਕੁੰਗੂ ਕੀ ਕ